logo111.jpg (9870 bytes)

nachalo?novinichlenoveuslugiprojektijoin ABSApartniorisponsoriza contactienglish.gif (183 bytes)
vertline.gif (45 bytes)


“Асоциация на българските студенти в чужбина”


БългарияУСТАВ


I. Общи положения.

II. Цели и задачи

III. Права и задължения на членовете . Приемане на членове. Реорганизация и прекратяване.

IV. Финансиране на Асоциацията.

V. Органи на управление.

VI. Заключителни разпоредби.

 


 

I. Общи положения

 

  1. Учредява се “Асоциация на българските студенти в чужбина” – България като отделно юридическо лице с идеална цел, наричано за краткост Асоциацията въз основа и при спазването на разпоредбите на Закона за лицата и семейството – Раздел III (чл. 134-148).
  2. Асоциацията осъществява своята дейност съгласно българското законодателство, решенията на Общото си събрание и настоящия устав.
 1. Асоциацията се образува за неопределен период от време.
  1. Асоциацията действа под наименованието “Асоциация на българските студенти в чужбина” – България със седалище в Република България, София 1202, ул. “Цар Симеон” 26 и има свой печат.
  2. Наименованието се използва в деловата кореспонденция на Асоциацията, във всички печатни материали, реклами, обяви и други публикации на Асоциацията.
  3. Асоциацията се вписва във фирмения на Софиския градски съд при спазване на разпоредбите на Закона за лицата и семейството – Раздел III (чл. 134-148).
  4. Подлежат на вписване във фирмения регистър всички последващи промени в устава, както и реорганизиране или прекратяване на Асоциацията.
  5. Разходите по вписването се понасят от членовете на Асоциацията солидарно.
  6. Ако е необходимо и се наложи да бъде извършена дейност преди Асоциацията да бъде вписана във фирмения регистър на Софийския градски съд, то тя се извършва само със съгласието и разрешение на учредителите на Асоциацията.

Асоциацията може да членува в български и международни организации със сроден предмет на дейност.

 

II. Цели и задачи

 

 1. Асоциацията има за цел:
  1. Да работи за интересите на всички бивши, настоящи и бъдещи български студенти в чужбина и ги подпомага по всякакъв законен начин.
  2. Да съдейства за взаимно опознаване и постигане на разбирателство между бивши, настоящи и бъдещи български студенти в чужбина, както и между студентите в чужбина и колегите им в България.
  3. Да поощрява развитието на лидерски качества и по-голяма ангажираност на студентите в чужбина в обществения живот, както в България така и извън нея.
  4. Да съдейства за защита правата на българските студенти в чужбина.
  5. Да изразява мнението на българските студенти в чужбина по актуални въпроси и събития в Р. България, както и да съблюдава развитието на демократичните процеси в страната.
  6. Да подпомага българските студенти в чужбина в професионалната им реализация като осъществява контакт между тях и потенциални работодатели.
  7. Да подпомага академичната мобилност, образователните обмени и пътувания, и насърчава събирането на информация за други страни, култури и системи, и така да допринесе за по-добро международно разбирателство.
  8. Да насърчава популяризирането на България и нейните културни ценности.
 2. За постигане на тези цели Асоциацията ще:
  1. Събира и разпостранява информация представляваща интерес за българските студенти в чужбина по всякакъв законен начин, включително чрез Интернет.
  2. Поддържа връзки и осъществява взаимодействие с всички, споделящи целите и идеите на Асоциацията, физически и юридически лица в Р. България и чужбина.
  3. Провежда, съдейства или възлага организирането на форуми, семинари, периодични срещи, курсове във връзка с интересите и проблемите на членовете на Асоциацията.
  4. Оказва приоритетно съдействие и методическа помощ на своите членове в тяхната дейност, свързана с целите на Асоциацията.
  5. Своите цели и задачи и задачи Асоциацията реализира в страната и чужбина, като за целта осъществява всяка друга дейност разрешена от Закона.

 

 

III. Права и задължения на членовете .
Приемане на членове.
Реорганизация и прекратяване.

 

 1. Членуването в Асоциацията е доброволно.
 2. В Асоциацията могат да членуват български граждани завършили или учещи във висше учебно заведение в чужбина, включително студенти на обменни начала или на специализация, които:
  1. Споделят целите и приемат устава му.
  2. Активно съдействат за осъществяване на целите и изпълнението на задачите и предмета на дейност на Асоциацията.
 3. Членовете на Асоциацията се приемат от Управителния съвет въз основа на писмено заявление.
  1. Управителния съвет може да приема и почетни членове, които не са членове на Общото събрание и нямат право на глас.
 4. Членовете имат право:
  1. Да участват с право на глас в Общото събрание.
  2. Да избират и да бъдат избирани в органите на Асоциацията.
  3. Да участват в инициативите и мероприятията на Асоциацията.
  4. Да се ползват от информацията, услугите и резултатите от дейността на Асоциацията.
 5. Членовете са длъжни:
  1. Да съдействат за постигане на целите и задачите на Асоциацията и реализиране на нейния предмет на дейност.
  2. Да спазват разпоредбите на този устав и решенията на органите за управление на Асоциацията.
  3. Да внасят гласуваните от общото събрание вноски за издръжка на Асоциацията и нейното участие в сродни междунеродни организации.
  4. Да предоставят на Асоциацията съответната информация необходима за изпълнение на нейните цели и задачи и взетите решения.
 6. Членуването в Асоциацията се прекратява по решение на Управителния съвет:
  1. Въз основа на писмено заяавление подадено до Управителния съвет най-малко месец преди датата на напускане, като продължи и завърши изпълнението на всички договорно възложени му дейности.
  2. Чрез изключване по решение на Управителния съвет за нарушения на членските задължения.
 7. Дейноста на Асоциацията освен по решение на Управителния съвет се прекратява и с решение на компетентен съд ако:
  1. В продължение на 3 месеца остане с по-малко от двама члена.
  2. Дейноста й противоречи на закона, на устава или на държавния и обществен ред.

Прекратявнето на Асоциацията се вписва служебно, когато то е постановено от съда и по съобщение на Управителния съвет в останалите случаи.

 

IV. Финансиране на Асоциацията.

 

 1. Издръжката на Асоциацията се осигурява от:
  1. Членски внос в левове и валута.
  2. Дарения от физически и юридически лица от страната и чужбина.
  3. Извършването на проучвания и проекти по поръчка на физически и юридически лица от Р. България и чужбина.
 2. Размерът на членския внос се определя ежегодно с решение на Управителния съвет.
 3. Разходите на Асоциацията се извършват съгласно предложен бюджет от Управителния съвет и приет от Общото събрание.
 4. Към Асоциацията могат да се образуват целеви парични фондове за финансиране на отделни програми и мероприятия.
 5. По решение на Общото събрание се създават фондовете на Асоциацията в съответствие с българското законодателство.

Имуществото на Асоциацията включва придобитите по законен ред движими и недвижими вещи, вещни права, ценни книжа, обекти на интелектуалната собственост. В случаи на прекратяване на дейността на Асоциацията по решение на Общото събрание имуществото се прехвърля на държавата.

 

V. Органи на управление.

 

 1. Органи на управление на Асоциацията са:
  1. Общо събрание на членовете.
  2. Управителен съвет.
  3. Ръководител – Председател на Асоциацията.
 2. Общо събрание.
  1. Върховен орган на Асоциацията е Общото събрание, в което участват всички членове на Асоциацията.
  2. Общото събрание е редовно и извънредно.
  3. Редовните събрания се свикват от Управителния съвет на Асоциацията един път годишно при предварително оповестен дневен ред най малко 30 дни преди определената дата.
  4. За решаване на важни и неотложни задачи Управителния съвет може да свика извънредно събрание с оповестяване на дневния ред най малко 7 дни предварително.
  5. Свикването на събранията става с писмени покани до членовете.
  6. Общото събрание е законно, когато присъстват повече от 1/2 от членовете. Общото събрание може да бъде свикано и по искане на 1/10 от членовете.
  7. Решение за изменение или допълнение на Устава, за прекратяване на Асоциацията или за сливането и, се вземат с мнозинство най малко 2/3 от присъстващите.
  8. Всеки член на Асоциацията има право на един глас, като то не се допуска гласуване чрез представители.
  9. За решенията на общото събрание се води протоколна книга.
  10. Общото събрание решава следните основни въпроси:
   1. Приема и изменя устава на Асоциацията.
   2. Взима решения по всички основни въпроси, отнасящи се до работата на Асоциацията и изпълнение на нейните цели.
   3. Приема баланса на Асоциацията за изтеклата финансова година и приема бюджета за текущата и определя размера на членския внос.
   4. Определя броя и избира с тайно гласуване членовете на Управителния съвет.
   5. Избира и освобождава Председателя на Управителния съвет на Асоциацията. Той е по право член на Управителния съвет.
   6. Взима решение за членуване на Асоциацията в български и международни организации.
   7. Общото събрание може да допуска до дейността на Асоциацията и лица, които на са негови членове по ред установен и гласуван от Общото събрание.
   8. Решава въпроси свързани с реорганизацията и прекратяване на дейността на Асоциацията.
 3. Управителен съвет.
  1. Управителният съвет е изпълнителен орган на Асоциацията и взима решения по всички текущи въпроси.
  2. Управителният съвет се ръководи от Председател на Асоциацията и взима решенията си с обикновено мнозинство от присъстващи. Заседанията му са редовни ако са присъствали не по-малко от 2/3 от членовете му.
  3. Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от три години.
  4. Управителния съвет решава следните основни въпроси:
   1. Организира изпълнението на решения на обшото събрание и отчита дейноста на Асоциацията пред него.
   2. Приема планове програми и други дейности на Асоциацията.
   3. Приема бюджета и фондовете на Асоциацията и размера на членския внос за утвърждаване от Общото събрание. Приема организационната структура и щата на Асоциацията.
   4. Прекратява членството в Асоциацията и приема нови членове.
 4. Председател на Асоциацията.
  1. Председателят организира цялостната дейност на Асоциацията въз основа на Устава, решенията на Общото събрание, на Управителния съвет и осигурява изпълнението на взетите решения.
  2. Председателят представя Асоциацията в страната и чужбина.
  3. Председателят назначава и освобождава от длъжност служителите на Асоциацията.
  4. Председателят изпълнява други функции възложени му от Общото събрание, Управителния съвет или с нормативен акт. При невъзможност Председателя да изпълнява функциите си, същите по решение на Общото събрание могат да бъдат възложени на друг член на Управителния съвет.

 

VI. Заключителни разпоредби.

 

Настоящият устав е приет на Общо събррание на учредителите на “Асоциация на българските студенти в чужбина” проведено в София на 30 август 1998 година.

Настоящият устав се изготви и подписа в три екземпляра на български език като всеки има силата на оригинал.

Учредители:

Адриана В. Ангелова

 

Александър С. Величков

 

Борислав Е. Гаврилов

 

Валентин Б. Павлов

 

Владимир П. Беляшки

 

Емил Д. Гаврилов

 

  Иво И. Димитров

 

  Ирена И. Добрева

 

Кристина Т. Климентова

 

Любомир Е. Гаврилов

 

Мария И. Попова

 

Пенко В. Пенков

 

Светослав А. Липански

 

Стоян С. Атанасов

 

Страхил П. Стратев

 


| nachalo | ? | novini | chlenove | uslugi | proekti | prisuedinete se | partniori | dariteli | @ | Navigacia |

Copyright © 1998 ABSA. Vsichki prava zapazeni.